Rules

RULES ARE IN FINNISH TO PRESERVE THE ORIGINAL INTENT. MY TRANSLATION OF THE RULES WOULD BE INACCURATE AND CHANGE THE ORIGINAL MEANING. -Pyry Alenius, social media manager

Syrinx ryn yhdistyksen säännöt

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEIDEN OPISKELIJOIDEN YHDISTYS SYRINXIN SÄÄNNÖT

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden opiskelijoiden ainejärjestö Syrinx, ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistys on perustettu vuonna 1971.

2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden opiskelijoiden yhdyssiteenä, tukea heidän opintojaan, harrastuksiaan, ammatillisia ja sosiaalisia pyrkimyksiään sekä lisätä heidän yhteiskunnallista aktiivisuuttaan ja tutkia bio- ja ympäristötieteiden asemaa yhteiskunnassa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii edistämään opintodemokratiaa ja opintoyhteistyötä, seuraamaan laitoksen toimintaa sekä korjaamaan vallitsevia epäkohtia. Yhdistys järjestää tiedotus-, keskustelu-, esitelmä-, ja huvitilaisuuksia sekä opintoretkiä, antaa opinto- ja ammattiohjausta, välittää ja julkaisee painotuotteita ja monisteita sekä harjoittaa muuta vastaavanlaista toimintaa. Lisäksi yhdistys pitää yllä yhteyksiä opiskelijayhteisöihin ja bio- ja ympäristöalojen järjestöihin sekä osallistuu bio- ja ympäristötieteiden opiskelijoiden valtakunnalliseen yhteistyöhön. Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja sekä järjestämään keräyksiä ja arpajaisia.

3§ JÄSENET

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Jyväskylän yliopistossa bio- ja ympäristötieteiden laitoksella opiskelevat henkilöt. Kannatusjäseniksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka yhdistyksen tukemiseksi suorittaa kevätkokouksen määräämän liittymismaksun. Kunniajäseniksi voidaan kutsua henkilöitä, jotka huomattavasti ovat edistäneet yhdistyksen tarkoitusta ja sen toteutumista, tai joille muuten halutaan osoittaa kunnioitusta. Heidät valitaan kevät- tai syyskokouksessa hallituksen esityksestä yksinkertaisella äänienemmistöllä. Kunniajäsen ei suorita liittymismaksua. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet suorittavat yhdistykseen liittyessään liittymismaksun, joka on kertamaksu

Liittymismaksun suuruus kummallekin ryhmälle erikseen päätetään kevätkokouksessa, ja päätös tulee voimaan 1.9. samana vuonna.

Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on oikeus osallistua yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin. Vain varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa ja oikeus tulla valituiksi yhdistyksen hallitukseen ja luottamustoimiin. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla asiasta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei täytä yhdistyksen sääntöjen asettamia vaatimuksia tai joka on tietoisesti toimillaan vahingoittanut yhdistystä tai toiminut sen päämäärien vastaisesti.

4 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka valitaan syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, tiedotusvastaava sekä yhdestä seitsemään (1-7) varsinaista jäsentä. Vähintään yksi hallituksen jäsen on valittava ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden joukosta. Hallituksen tehtävänä on

a) huolehtia yhdistyksen tarkoituksenmukaisesta toiminnasta;
b) vastata yhdistyksen varojen ja omaisuuden hoidosta;
c) kutsua kokoon yhdistyksen kokoukset, valmistella esille tulevat asiat ja valvoa päätösten 
toimeenpanoa ja sääntöjen noudattamista;
d) valvoa toimihenkilöiden toimintaa;
e) asettaa yhteistyöelin ja tarpeen vaatiessa toimikuntia ja toimihenkilöitä erikoistehtävien 
hoitamista varten;
f) laatia toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio;
g) laatia tili- ja toimintakertomukset

Hallitus kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa syys- ja kevätlukukausien aikana. Tekemänsä päätökset on hallitus velvollinen julkistamaan jäsenistölle viikon kuluessa kokouksesta yhdistyksen sähköpostilistalla, muuten sähköisesti tai parhaaksi katsomallaan tavalla. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuina on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja.

6 § TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.

7 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava jäsenistölle tiedoksi viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta sähköpostitse. (Ohje: Kokouskutsutavan tulee olla ennakkoon yhdistyksen jäsenten tiedossa.)

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen päättävä elin on yhdistyksen kokous. Se kokoontuu hallituksen määräämänä kevätkokoukseen helmi- tai maaliskuun aikana ja syyskokoukseen marras- tai joulukuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä kuudentoista (16) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokous on päätösvaltainen, mikäli se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkun asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

9 § KEVÄTKOKOUS

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) kokouksen avaus;
2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi 
ääntenlaskijaa;
3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4) hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto;
6) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja 
muille tilivelvollisille
7) päätetään varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten liittymismaksujen suuruudesta (Ohje: 
Tulee tarkentaa, vertaa sääntöjen 3 pykälä)
8) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 § SYYSKOKOUS

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

9) kokouksen avaus;
10) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi 
ääntenlaskijaa;
11) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
12) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio;
13) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet kalenterivuodeksi;
14) valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä;
15) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamiseksi ja yhdistyksen purkamiseksi on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3⁄4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.