Jäsenrekisteriseloste

Syrinx ry Jäsenrekisteriseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Syrinx ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 15.9.2018. Viimeisin muutos 15.9.2018.

 1. Rekisterinpitäjä 
  Syrinx ry, Bio- ja ympäristötieteiden laitos, Survontie 9, PL35 40014, Jyväskylän yliopisto
  syrinx.hallitus [at] gmail.com

 

 1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 
  Sami Salmikangas, sami.i.salmikangas [at] student.jyu.fi, puh. 044 0860906

 

 1. Rekisterin nimi
  Yhdistyksen jäsenrekisteri.

 

 1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on jäsenrekisterin ylläpito, sekä jäsenetujen tarjoaminen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

 1. Rekisterin tietosisältö 
  Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, liittymispäivämäärä sekä asuinkunta.

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet 
  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseneltä tämän maksettua jäsenmaksu järjestön tilille.

 

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
  Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain rekisterinpitäjän toimesta.

 

 1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).