Rules

RULES ARE IN FINNISH TO PRESERVE THE ORIGINAL INTENT. MY TRANSLATION OF THE RULES WOULD BE INACCURATE AND CHANGE THE ORIGINAL MEANING. -Pyry Alenius, social media manager

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEIDEN
OPISKELIJOIDEN YHDISTYS SYRINXIN SÄÄNNÖT

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Syrinx, ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistys on perustettu
vuonna 1971 nimellä Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden opiskelijoiden ainejärjestö
Syrinx.

2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden opiskelijoiden
yhdyssiteenä, tukea heidän opintojaan, ammatillisia pyrkimyksiään ja auttaa heitä verkostoitumaan
sekä lisätä heidän yhteiskunnallista aktiivisuuttaan ja tutkia bio- ja ympäristötieteiden asemaa
yhteiskunnassa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys edistää korkeakoulupolitiikkaan liittyviä
asioita ja opintoyhteistyötä, seuraa laitoksen toimintaa sekä korjaa vallitsevia epäkohtia. Yhdistys
järjestää tiedotus-, keskustelu-, esitelmä-, ja huvitilaisuuksia sekä opintoretkiä, minkä lisäksi se
julkaisee ainejärjestölehteä. Lisäksi yhdistys pitää yllä yhteyksiä opiskelijayhteisöihin ja bio- ja
ympäristöalojen järjestöihin muualla Suomessa sekä osallistuu bio- ja ympäristötieteiden
opiskelijoiden valtakunnalliseen yhteistyöhön. Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu
ottamaan vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja sekä järjestämään keräyksiä ja arpajaisia.
3§ JÄSENET
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Jyväskylän yliopistossa bio- ja ympäristötieteiden
laitoksella opiskelevat henkilöt. Varsinainen jäsenyys on pituudeltaan seitsemän (7) vuotta, mutta
mikäli valmistuminen viivästyy, voi hallitus jäsenen pyynnöstä kokouksessaan myöntää lisävuosia
jäsenyyteen yksi (1) vuosi kerrallaan. Kannatusjäseniksi voidaan hyväksyä henkilö tai
oikeuskelpoinen yhteisö, joka yhdistyksen tukemiseksi suorittaa kevätkokouksen määräämän
liittymismaksun. Kunniajäseniksi voidaan kutsua henkilöitä, jotka ovat erittäin merkittävästi
edistäneet yhdistyksen tarkoitusta ja sen toteutumista, tai joille muuten halutaan osoittaa suurta
kunnioitusta. Kunniajäsenille myönnetään kultainen kunniamerkki. Toiminnassa ansioituneelle
nykyiselle tai entiselle jäsenelle voidaan myöntää hopeinen ansiomerkki, mikäli hän on omalla
toiminnallaan merkittävästi edistänyt ainejärjestön tarkoitusta ja toimintaa. Kunniajäsenet ja
hopeisen ansiomerkin saajat valitaan kevät- tai syyskokouksessa hallituksen esityksestä
yksinkertaisella äänienemmistöllä. Kunniajäsen ei suorita liittymismaksua. Varsinaiset jäsenet ja
kannatusjäsenet suorittavat yhdistykseen liittyessään liittymismaksun, joka on kertamaksu
Liittymismaksun suuruus kummallekin ryhmälle erikseen päätetään kevätkokouksessa, ja päätös
tulee voimaan Jyväskylän yliopiston syyslukukauden alkaessa samana vuonna.
Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on oikeus osallistua yhdistyksen jäsenilleen järjestämiin tilaisuuksiin.
Vain varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa ja oikeus tulla valituiksi
yhdistyksen hallitukseen ja luottamustoimiin. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla
siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla asiasta yhdistyksen
kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei täytä yhdistyksen sääntöjen asettamia vaatimuksia tai joka on
tietoisesti toimillaan vahingoittanut yhdistystä tai toiminut sen päämäärien vastaisesti.

4 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu ja esityslista liitteineen on toimitettava
jäsenistölle tiedoksi viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse.
5 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen ylin päättävä elin on yhdistyksen kokous. Se kokoontuu hallituksen määräämänä
kevätkokoukseen maalis- tai huhtikuun aikana ja syyskokoukseen marras- tai joulukuun aikana.
Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, kun hallitus
katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista
jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä
21 vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun
se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu.
Yhdistyksen kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni.
Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaistaan henkilövaali arvalla, mutta asiakysymyksissä kokouksen
puheenjohtajan ääni ratkaisee.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen
siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle vähintään kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta,
jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
6 § KEVÄTKOKOUS
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) kokouksen avaus;
2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
3) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa;
4) hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi;
5esitellään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto;
6) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille tilivelvollisille;
7) päätetään varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten liittymismaksujen suuruudesta;
8) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

7 § SYYSKOKOUS

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
9) kokouksen avaus;
10) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
11) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa;
12) esitellään toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio;
13) vahvistetaan toimintasuunnitelma, sekä tulo- ja menoarvio;
14) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet kalenterivuodeksi;
15) valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä;
16) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

8 § HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka valitaan syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan.
Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja, tiedotusvastaava
sekä yhdestä seitsemään (1-7) varsinaista jäsentä. Vähintään yksi hallituksen jäsen on valittava
ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden joukosta. Hallituksen vastuulla on
a) huolehtia yhdistyksen tarkoituksenmukaisesta toiminnasta;
b) vastata yhdistyksen varojen ja omaisuuden hoidosta;
c) kutsua kokoon yhdistyksen kokoukset, valmistella niissä käsiteltävät asiat ja valvoa
päätösten toimeenpanoa ja sääntöjen noudattamista;
d) valvoa toimihenkilöiden toimintaa;
e) asettaa tarpeen vaatiessa toimikuntia ja toimihenkilöitä erikoistehtävien hoitamista varten;
f) laatia toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio;
g) laatia tilinpäätös- ja toimintakertomus
Hallitus kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa aktiivisen kalenterivuoden aikana. Hallitus on
velvollinen julkistamaan tekemänsä päätökset jäsenistölle seuraavan kokouskutsun yhteydessä tai
viimeistään 21 vuorokauden kuluttua kuluessa kokouksesta yhdistyksen sähköpostilistalla. Hallitus
on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan
luettuina on läsnä. Asiakysymykset ratkaistaan yksinkertaisella äänienemmistöllä. Henkilövaali
toteutetaan suljettuna lippuäänestyksenä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,
henkilövaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen jäsenillä on oikeus lunastaa itselleen pronssinen hallitusmerkki.
9 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja.

10 § TILIT JA TOIMINNANTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä
toimintakertomus on toimitettava toiminnantarkastajille viimeistään 21 vuorokautta ennen
kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään
seitsemän (7) vuorokautta ennen kevätkokousta.

11 § AINEJÄRJESTÖN NAUHAT JA MERKIT
Syrinxillä on jäsennauha, jonka värit ovat samat kuin logossa: tumma vihreä (#252B08),
vaaleankeltainen (#FCEC7A) ja tumma oranssi (#B1540C). Jäsennauhan leveys on 30 mm. Nauhan
pääväreinä toimivat vihreä ja keltainen, joista vihreä osa on leveämpi ja tulee nauhaa kannettaessa
alas. Näiden lisäksi nauhassa on kaksi ohutta (2 mm) oranssia viivaa vihreän värin päällä. Kaikilla
ainejärjestön jäsenillä on oikeus lunastaa itselleen jäsennauha. Kunnia- ja hallitusmerkkien kanssa
kannettava juhlanauha on leveydeltään 50 mm. Miestavan mukaan pukeutuvat jäsenet pitävät
nauhaa oikealta olkapäältä rinnan yli vasemmalle alas ja naistavan mukaan pukeutuvat jäsenet
vasemmalta olkapäältä oikealle alas tai ruusukkeena vasemman rinnuksen yläpuolella.
Ruusukkeeksi taiteltuna poikkipäin oleva nauhan osa käännetään siten, että keltainen on kantajasta
katsottuna oikealla puolella.
Kunniajäsenille luovutetaan 35 millimetriä leveä kultainen kunniamerkki, jota kannetaan
leveämmässä (50 mm) juhlanauhassa. Kunniajäsenyys voidaan myöntää näiden sääntöjen
kolmannen (3) pykälän määräämällä tavalla. Ansiomerkki on 35 millimetriä leveä hopeinen
kunniamerkki, jota kannetaan leveämmässä (50 mm) juhlanauhassa. Ansiomerkki voidaan myöntää
näiden sääntöjen kolmannen (3) pykälän määräämällä tavalla. Hallitusmerkki on pronssinen 15
millimetriä leveä ansiomerkki, jonka jokainen hallituslainen voi halutessaan lunastaa.
Hallitusmerkki puetaan jäsennauhaan (30 mm) ja sitä kannetaan hallitusvuoden ajan nauhassa,
mutta myöhemmin erillään. Kaikki ansiomerkit ovat muodoltaan yhteneviä Syrinxin lintulogon
kanssa.
Syrinxin lipussa on vaalealla pohjalla Syrinxin lintulogo. Syrinxin lippua käytetään ainejärjestön
tapahtumissa. Lipun käytöstä muissa tilaisuuksissa päättää Syrinxin hallitus.
12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamiseksi ja yhdistyksen purkamiseksi on tehtävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kolme neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat
käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen.