Valikko Sulje

Hallituspestit & Virkailijapestit

Tältä sivulta löydät tiiviit esittelyt kaikista Syrinxin hallitus- ja virkailijapesteistä. Esittelyissä on pyritty mainitsemaan jokaisen pestin keskeisimmät vastuualueet. Vaikka pesteihin liittyy tiettyjä nimettyjä vastuita, saa niitä tietenkin kehittää omien kiinnostuksenkohteidensa mukaisesti! Jos siis haluat vaikkapa kehitellä jonkin aivan uuden tapahtumakonseptin, se on täysin mahdollista. Näissä hommissa ainoastaan mielikuvitus (ja budjetti) on rajana. Kaikki uudet ideat ja ajatukset ovat enemmän kuin tervetulleita. Lähtekää siis rohkeasti mukaan pöhinöimään ja kehittämään hallitustoimintaa!

Mikäli pesteistä tulee mieleen jotain kysyttävää, ottakaa matalalla kynnyksellä yhteyttä esimerkiksi nykyiseen pestinhaltijaan tai kehen tahansa hallituslaiseen. Olemme täällä teitä varten ja pyrimme parhaamme mukaan vastailemaan kaikkiin kysymyksiinne.


Hallituspestit

Kaikkiin hallituspesteihin kuuluu olennaisena osana hallituksen kokouksiin osallistuminen ja toisten hallituslaisten auttaminen tarvittaessa. Hallituslaiset ovat siis velvollisia osallistumaan hallituksen kokouksiin, joita järjestetään pääsääntöisesti kerran kahdessa viikossa (perustellulla syyllä kokouksista saa toki olla pois). Toivottavaa on myös, että hallituslaiset kävisivät JYY:n järjestämien foorumeiden kokouksissa. Esimerkiksi SoPo voi käydä hyvinvointifoorumin kokouksissa, Puheenjohtajat PJ-foorumin kokouksissa ja niin edelleen. Kun kaikki hallituslaiset hoitavat omat vastuualueensa, homma pyörii, eikä työtaakka pääse kasaantumaan yksittäisille henkilöille. Hommia ei kuitenkaan missään nimessä tarvitse tehdä yksin, apua ja neuvoja voi aina pyytää tarvittaessa!


Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tekevät keskenään tiivistä yhteistyötä luotsatessaan koko Syrinxin hallitusta ja virkailijoita. Heidän vastuulleen kuuluu esimerkiksi kokousten koolle kutsuminen, järjestäminen ja puheenjohtaminen sekä esityslistojen suunnittelu. Puheenjohtajiston täytyy jatkuvasti pysyä kartalla ainejärjestön asioista ja heidän vastuullaan on delegoida tehtäviä hallituksen sisällä. Tarvittaessa puheenjohtajisto hoitaa myös erilaisia edustustehtäviä.


Tapahtumakoordinaattori ja tapahtumavastaavat

Tapahtumatiimi  on vastuussa suurimmasta osasta Syrinxin tapahtumia. He järjestävät kaikkea sitseistä bingoihin ja kämppäapproista baarikierrokseen. Tapahtumatiimin jäsenet pääsevätkin siis suunnittelemaan ja toteuttamaan jos jonkinmoista tapahtumaa, niin poikkitieteellisesti kuin ainejärjestön sisälläkin. Käytännössä hommiin kuuluu esimerkiksi tapahtumapaikkojen etsimistä ja varaamista, ohjelman ja mahdollisten tarjoilujen suunnittelua, ilmoittautumisten organisointia, tapahtumien mainostamista ja muuta tapahtumaviestintää.


Sihteeri

Sihteerin tehtäviin kuuluu kokousten pöytäkirjojen kirjoittaminen ja Syrinxin jäsenrekisterin ylläpito.


Viestintävastaava

Viestintävastaava pitää huolta Syrren viestinnästä. Tämä pitää sisällään muun muassa viikoittaisen Tsirpautuksen kirjoittamisen ja lähettämisen, sähköpostilistojen moderoinnin ja viestien välittämisen listoille sekä somen päivittämisen. Vaikka viestintävastaavalla on päävastuu viestinnästä, huolehtii jokainen hallituslainen kuitenkin oman pestinsä vastuualueisiin kuuluvien sähköpostiviestien kirjoittamisesta.


Liikuntavastaava

Liikuntavastaava huolehtii Syrinxin viikoittaisen liikuntavuoron järjestymisestä ja organisoi vuoden aikana useamman lajikokeilun. Hän huolehtii niin liikuntavuoron kuin lajikokeilujen sisällön suunnittelusta, varaamisesta ja mainostamisesta. Liikuntavastaava osallistuu myös MatLujen yhteisten liikuntatapahtumien, esimerkiksi vappupesiksen, järjestämiseen.


Yrityssuhde- ja excursiovastaava

Yrityssuhde- ja excursiovastaavan kontolle kuuluu Syrinxin yhteistyösopimusten ajantasaisuudesta huolehtiminen, uusien yhteistyökumppaneiden etsiminen, mahdollisten uusien sopimusten laatiminen sekä excursioiden järjestäminen. Tavoitteena on, että vuoden aikana järjestettäisiin ainakin kaksi excursiota, yksi keväällä ja toinen syksyllä.


Ympäristövastaava

Ympäristövastaava järjestää Syrinxille erilaisia ympäristöteemaisia tapahtumia ja tempauksia, esimerkiksi roskienkeruutapahtumia, sekä valvoo Syrinxin ympäristösuunnitelman toteutumista ja päivittää suunnitelmaa tarvittaessa yhdessä muun hallituksen kanssa. Hän voi myös viestiä jäsenistölle ajankohtaisista ympäristöteemoista.


Taloudenhoitaja

Taloudenhoitaja vastaa Syrinxin rahaliikenteestä. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi laskujen ja kulukorvausten maksamista sekä laskuttamista. Lisäksi hänen vastuullaan on järjestön kirjanpito ja budjetin seuraaminen.


Sopo eli sosiaalipoliittinen vastaava

SoPo vastaa ainejärjestön yhdenvertaisuuteen ja hyvinvointiin liittyvistä teemoista. Hänen vastuullaan on kerätä palautetta tapahtumista palautekyselyiden avulla, käydä kerätyt palautteet läpi ja välittää saatua palautetta hallitukselle. SoPo voi kerätä palautetta myös muilta osa-alueilta, esimerkiksi opiskelijoiden jaksamiseen liittyen. SoPon tehtäviin kuuluu myös hyvinvointi- ja yhdenvertaisuusteemoista viestiminen jäsenistölle sekä hengailuiltojen järjestäminen yhdessä KoPon kanssa. Tarvittaessa SoPo ratkoo ilmitulleita epäkohtia.


KoPo eli koulutuspoliittinen vastaava

KoPon vastuulla ovat kaikenlaiset koulutuspoliittiset asiat. Keskeisiä teemoja koulutuspolitiikasssa ovat esimerkiksi opetuksen laatu sekä kehittäminen. Käytännössä KoPo osallistuu erinäisiin kokouksiin laitoksen henkilökunnan kanssa, kerää ja seuraa palautetta sekä puuttuu mahdollisiin epäkohtiin. KoPo myös järjestää hengailuiltoja yhdessä SoPon kanssa sekä viestii jäsenistölle ajankohtaisista koulutuspoliittisista teemoista.


Virkailijapestit

Virkailijoiden vastuualueet ovat pääasiassa varsin rajattuja, esimerkiksi huiskilovastaava keskittyy yhden tapahtuman järjestämiseen, kun taas webmaster on vastuussa ainoastaan nettisivuista. Virkailijoilla ei ole velvoitetta osallistua hallituksen kokouksiin, mutta yhteistyö ja kommunikaatio hallituksen kanssa on siitä huolimatta tärkeää.


Luontoretkivastaava

Luontoretkivastaava järjestää Syrinxille erilaisia luontoretkiä, niin lyhyempiä päiväretkiä kuin pidempiä syys- ja kevätretkiäkin. Retkien järjestämiseen sisältyy monenlaista puuhaa, esimerkiksi mahdollisten majoitusten ja kyytien järjestäminen, retkikohteen ja reitin valitseminen sekä muun ohjelman suunnittelu. Retkien lisäksi myös Eliörallien järjestäminen on luontoretkivastaavan heiniä.


3miot vastaava

3miot-vastaava on nimensä mukaisesti vastuussa 3mioiden järjestämisestä yhdessä toisten ainejärjestöjen 3miot-vastaavien kanssa. 3miot-tiimi pääsee suunnittelemaan muun muassa bileiden teemaa ja illan ohjelmaa. Heidän vastuullaan on myös huolehtia tapahtuman mainostamisesta.


Lanivastaava

Lanivastaavan tehtävänä on järjestää Syrinxin video- ja lautapeli-illat eli lanit. Lanien järjestämisessä voi käyttää luovuutta, ja vain taivas (ja budjetti) on rajana! Vuoden aikana on tarkoitus järjestää vähintään kahdet lanit.


Webmaster eli nettisivuvastaava

Webmasterin vastuulla on Syrinxin nettisivuista huolehtiminen. Käytännössä tämä pitää sisällään mm. nettisivujen päivittämisen tarvittaessa (esim. hallituksen toiveiden mukaisesti) ja mahdollisten teknisten ongelmien selvitteleminen.


Sidosryhmävastaava

Sidosryhmävastaava huolehtii yhteydenpidosta Syrinxin ja sidosryhmien välillä. Tehtäviin kuuluu esimerkiksi Loimun ja Syrinxin välisen yhteydenpidon hoitaminen.


Huiskilovastaava

Huiskilovastaavan tehtävänä on järjestää vuosittainen lasten vapputapahtuma, Huiskilo. Huiskilovastaava kokoaa heti keväällä huiskilotiimin, jonka kanssa he alkavat yhdessä suunnitella ja järjestää tapahtumaa. Tämä edellyttää mm. sopivan tilan etsimistä ja varaamista, ohjelman suunnittelua, tapahtuman mainostamista, tarvittavien tarvikkeiden hankkimista sekä munkkien ja siman tilaamista. Tapahtumasta on myös tehtävä tarvittavat ilmoitukset etukäteen sekä hankittava tapahtumaan järjestyksenvalvoja.


Äänielimen päätoimittaja

Päätoimittaja on päävastuussa Syrinxin ainejärjestölehdestä, Äänielimestä. Tehtäviin kuuluu mm. toimituksen kokoaminen ja lehden ideointi, suunnittelu ja käytännön toteutus yhdessä toimituksen kanssa. Edellä mainittujen lisäksi päätoimittaja huolehtii lehden painattamisesta, mainostuksesta sekä jakelusta. Halutessaan hän voi myös järjestää erilaisia tapahtumia, esimekiksi kuluvana vuonna on järjestetty erilaisia Äänielimen taidetyöpajoja.


Kansainvälisyysvastaava

Kv- eli kansainvälisyysvastaavan tehtävänä on toimia linkkinä kansainvälisten opiskelijoidemme ja Syrinxin välillä. Hän tekee yhteistyötä kv-tutoreiden kanssa ja auttaa vaihto-opiskelijoita integroitumaan yliopiston opiskelijakulttuuriin.


Tanssi- ja hyönteisvastaava

Tanssi- ja hyönteisvastaavan pestiä on perinteisesti pidetty edellisten puheenjohtajien tai pidemmän linjan hallitustoimijoiden eläköitysmispestinä. Vastaavan tehtävänä on lukea fuksivala syksyllä järjestettävissä fuksiaisissa.