Valikko Sulje

Yhdenvertaisuussuunnitelma

Yhdenvertaisuussuunnitelma

Syrinx ry:n yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoituksena on taata yhdenvertaiset ja tasa-arvoiset toimintamahdollisuudet jäsenistölle ja toimia ohjeena, joka helpottaa työtä yhdenvertaisuuden hyväksi. Suunnitelma kattaa niin tasa-arvolain kuin myös yhdenvertaisuuslain asettamat velvoitteet. Suunnitelma on tehty pohjautuen Jyväskylän ylioppilaskunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusoppaaseen.

Yhdenvertaisuuden edistämiseksi on ensin osattava tunnistaa sellaisia esteitä, jotka vaikuttavat siihen, etteivät toiminta tai palvelut ole kaikkien saavutettavissa. Näiden esteiden tunnistamisen myötä on mahdollista edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta toiminnassa. Seuraavassa listassa on lueteltuna niitä esteitä joihin ainejärjestössä tulisi kiinnittää huomiota.

  • Ikä

Ikäsyrjinnällä tarkoitetaan sellaista toimintaa, joka estää tai vaikeuttaa henkilön osallistumista ainejärjestön toimintaan hänen iästään johtuen.  Syrinx ry pyrkii edistämään opiskelijoiden välistä keskustelua ja yhteisymmärrystä iästä riippumatta. Syrinx ry:n toiminnan tulee olla jäsenistössään esiintyvät eri ikäryhmät huomioonottavaa. 

  • Alkuperä, kansalaisuus ja kieli

Kansainvälisessä yliopistossa toimivana ainejärjestönä myös Syrinx ry on kansainvälinen. Eri kulttuureista tulevia ihmisiä kohdellaan kunnioittavasti ja avoimen keskustelevasti. Syrinx ry:n virallinen kieli on suomi, mutta Syrinx pyrkii käyttämään englantia mahdollisimman paljon viestinnässään. Jäsenen alkuperä tai kansalaisuus ei saa olla esteenä Syrinx ry:n toimintaan tai tapahtumaan osallistumiselle.

  • Uskonto, elämänkatsomus ja vakaumus

Syrinx ry on poliittisesti sitoutumaton ainejärjestö. Myös ainejärjestön lehti, Äänielin, pidetään poliittisesti neutraalina. Ainejärjestön toiminnassa voidaan kuitenkin keskustella vallitsevista yhteiskunnallisista asioista, kuitenkin kaikkien mielipidettä kunnioittaen.

  • Perhesuhteet

Yhdenvertaisuuslaki kieltää perhesuhteisiin perustuvan syrjinnän. Perhesuhteilla tarkoitetaan henkilön puolisoa, lapsia, vanhempia ja sisaruksia. Perheellisellä opiskelijalla tarkoitetaan tässä yhteydessä opiskelijaa, jolla on huollettavana alaikäinen lapsi tai lapsia. He ovat jäsenistössä vähemmistössä. Syrinx ry pyrkii mahdollistamaan jäsentensä osallistumisen toimintaan ja päätöksentekoon vanhemmuudesta tai ikääntyvän tai sairastuneen muun lähiomaisen hoitamisesta riippumatta. Perheellisten opiskelijoiden etuja ajetaan ja seurataan yhtä aktiivisesti kuin muidenkin jäsenten etuja.

  • Sukupuoli, sukupuolen ilmaisu tai seksuaalinen suuntautuminen

Sukupuolten väliseen tasa-arvoon, sekä sukupuolten moninaisuuteen sekä seksuaaliseen suuntautumiseen on kiinnitettävä huomiota myös Syrinx ry:ssä. Ketään Syrinx ry:n piirissä toimivaa henkilöä ei syrjitä tai häiritä sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta johtuen.

  • Terveydentila ja toimintakyky

Rakennettu ympäristö ja puutteelliset tukipalvelut saattavat aiheuttaa esteitä opiskelulle ja ainejärjestössä toimimiselle. Opiskelijoilla on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun terveydentilastaan tai toimintakyvystään riippumatta. Ainejärjestönä Syrinx ry pyrkii mahdollistamaan kaikkien jäsentensä osallistumisen ainejärjestön tapahtumiin ja muuhun toimintaan terveydentilastaan huolimatta. Toiminnassaan Syrinx ry kiinnittää huomiota esteettömyyteen.

Syrinx ry:ssä ei hyväksytä minkäänlaista syrjintää, kiusaamista tai epäasiallista kohtelua. Syrjintää ja muuta epäasiallista kohtelua kuitenkin tapahtuu, ja näiden tilanteiden ennaltaehkäisyyn on kiinnitettävä huomiota kaikessa ainejärjestön toiminnassa. Syrinxillä on myös omat turvallisemman tilan periaattee, joita tulee noudattaa kaikessa Syrinxin toiminnassa.Syrinx ry:n kaikissa tapahtumissa toimii nimetty yhdenvertaisuusvastaava.  Yhdenvertaisuusvastaavan tarkoituksena on tukea jäseniä tilanteissa, joissa on tapahtunut häirintää, syrjintää, kiusaamista tai muuta epäasiallista kohtelua. Yhdenvertaisuusvastaava puuttuu mahdollisuuksien ja saatavilla olevien resurssien puitteissa havaittuihin epäkohtiin.  Yhdenvertaisuusvastaava on aina vaitiolovelvollinen.