Valikko Sulje

Säännöt

Säännöt on päivitetty viimeksi 27.5.2022

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEIDEN OPISKELIJOIDEN YHDISTYS SYRINXIN SÄÄNNÖT

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Syrinx, ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistys on perustettu vuonna 1971 nimellä Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden opiskelijoiden ainejärjestö Syrinx.

 

2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden opiskelijoiden yhdyssiteenä, tukea heidän opintojaan, ammatillisia pyrkimyksiään ja auttaa heitä verkostoitumaan sekä lisätä heidän yhteiskunnallista aktiivisuuttaan ja tutkia bio- ja ympäristötieteiden asemaa yhteiskunnassa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys edistää korkeakoulupolitiikkaan liittyviä asioita ja opintoyhteistyötä, seuraa laitoksen toimintaa sekä korjaa vallitsevia epäkohtia. Yhdistys järjestää tiedotus-, keskustelu-, esitelmä- ja huvitilaisuuksia sekä opintoretkiä, minkä lisäksi se julkaisee ainejärjestölehteä. Lisäksi yhdistys pitää yllä yhteyksiä opiskelijayhteisöihin ja bio- ja ympäristöalojen järjestöihin muualla Suomessa sekä osallistuu bio- ja ympäristötieteiden opiskelijoiden valtakunnalliseen yhteistyöhön. Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja sekä järjestämään keräyksiä ja arpajaisia.

3§ JÄSENET

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Jyväskylän yliopistossa bio- ja ympäristötieteiden laitoksella opiskelevat henkilöt. Jäsenmaksu maksetaan kerran seitsemässä vuodessa ja hallituksella on oikeus erottaa jäsen, jos jäsenmaksua ei makseta. Kannatusjäseniksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka yhdistyksen tukemiseksi suorittaa kevätkokouksen määräämän liittymismaksun. Kunniajäseniksi voidaan kutsua henkilöitä, jotka ovat erittäin merkittävästi edistäneet yhdistyksen tarkoitusta ja sen toteutumista, tai joille muuten halutaan osoittaa suurta kunnioitusta. Kunniajäsenille myönnetään kultainen kunniamerkki. Toiminnassa ansioituneelle nykyiselle tai entiselle jäsenelle voidaan myöntää hopeinen ansiomerkki, mikäli hän on omalla toiminnallaan merkittävästi edistänyt ainejärjestön tarkoitusta ja toimintaa. Kunniajäsenet ja hopeisen ansiomerkin saajat valitaan yhdistyksen kokouksessa hallituksen esityksestä yksinkertaisella äänienemmistöllä. Kunniajäsen ei suorita liittymismaksua. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet suorittavat yhdistykseen liittyessään liittymismaksun, joka on kertamaksu.

Liittymismaksun suuruus kummallekin ryhmälle erikseen päätetään kevätkokouksessa, ja päätös tulee voimaan Jyväskylän yliopiston syyslukukauden alkaessa samana vuonna.

Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on oikeus osallistua yhdistyksen jäsenilleen järjestämiin tilaisuuksiin. Vain varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa ja oikeus tulla valituiksi yhdistyksen hallitukseen ja luottamustoimiin. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla asiasta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei täytä yhdistyksen sääntöjen asettamia vaatimuksia tai joka on tietoisesti toimillaan vahingoittanut yhdistystä tai toiminut sen päämäärien vastaisesti. 

 

4 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu ja esityslista liitteineen on toimitettava jäsenistölle tiedoksi viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse.

5 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen ylin päättävä elin on yhdistyksen kokous. Se kokoontuu hallituksen määräämänä kevätkokoukseen maalis- tai huhtikuun aikana ja syyskokoukseen marras- tai joulukuun aikana. Yhdistyksen kokouksiin on myös mahdollista osallistua etäyhteydellä tilanteen niin vaatiessa.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 21 vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu. 

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. 

Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan henkilövaali arvalla, mutta asiakysymyksissä kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle vähintään kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

6 § KEVÄTKOKOUS

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) kokouksen avaus;

2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

3) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;

4) hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi;

5) esitellään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto;

6) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen toimintakauden  hallitukselle ja muille tilivelvollisille;

7) päätetään varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten liittymismaksujen suuruudesta; 

8) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

7 § SYYSKOKOUS

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

9) kokouksen avaus;

10) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

11) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;

12) hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

13) esitellään toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio;

14) vahvistetaan toimintasuunnitelma-, sekä tulo- ja menoarvio;

15) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet kalenterivuodeksi;

16) valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä;

17) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

8 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka valitaan syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja, viestintävastaava sekä yhdestä kahdeksaan (1-8) varsinaista jäsentä. Vähintään yksi hallituksen jäsen on valittava ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden joukosta. Hallituksen vastuulla on: 

a)huolehtia yhdistyksen tarkoituksenmukaisesta toiminnasta;

b)vastata yhdistyksen varojen ja omaisuuden hoidosta;

c)kutsua kokoon yhdistyksen kokoukset, valmistella niissä käsiteltävät asiat ja valvoa päätösten toimeenpanoa ja sääntöjen noudattamista;

d)valvoa toimihenkilöiden toimintaa;

e)asettaa tarpeen vaatiessa toimikuntia ja toimihenkilöitä erikoistehtävien hoitamista varten;

f)laatia toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio;

g)laatia tilinpäätös ja toimintakertomus.

Hallitus kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa aktiivisen kalenterivuoden aikana. Hallitus on velvollinen julkistamaan tekemänsä päätökset jäsenistölle seuraavan kokouskutsun yhteydessä tai viimeistään 21 vuorokauden kuluttua kokouksesta yhdistyksen sähköpostilistalla. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuina, on läsnä. Asiakysymykset ratkaistaan yksinkertaisella äänienemmistöllä.  Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Henkilövaali toteutetaan suljettuna lippuäänestyksenä, ja äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Hallituksen jäsenillä on oikeus lunastaa itselleen pronssinen hallitusmerkki.

9 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, sihteerillä, taloudenhoitajalla sekä yrityssuhde- ja excursiovastaavalla.

 

10 § TILIT JA TOIMINNANTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä toimintakertomus on toimitettava toiminnantarkastajille viimeistään 21 vuorokautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kevätkokousta.

11 § AINEJÄRJESTÖN NAUHAT JA MERKIT

Syrinxillä on jäsennauha, jonka värit ovat samat kuin logossa: tummanvihreä (#252B08), vaaleankeltainen (#FCEC7A) ja tummanoranssi (#B1540C). Jäsennauhan leveys on 30 mm. Nauhan pääväreinä toimivat vihreä ja keltainen, joista vihreä osa on leveämpi ja tulee nauhaa kannettaessa alas. Näiden lisäksi nauhassa on kaksi 2 mm levyistä oranssia viivaa vihreän värin päällä. Kaikilla ainejärjestön jäsenillä on oikeus lunastaa itselleen jäsennauha. Juhlanauha on leveydeltään 50 mm. Miestavan mukaan pukeutuvat jäsenet pitävät nauhaa oikealta olkapäältä rinnan yli vasemmalle alas ja naistavan mukaan pukeutuvat jäsenet vasemmalta olkapäältä oikealle alas tai ruusukkeena vasemman rinnuksen yläpuolella. Ruusukkeeksi taiteltuna poikkipäin oleva nauhan osa käännetään siten, että keltainen on kantajasta katsottuna oikealla puolella. 

Kunniajäsenille luovutetaan 35 mm leveä kultainen kunniamerkki, jota kannetaan leveämmässä (50 mm) juhlanauhassa. Ansiomerkki on 35 mm leveä hopeinen kunniamerkki, jota kannetaan leveämmässä (50 mm) juhlanauhassa. Kunniajäsenyys sekä kunnia- ja ansiomerkit voidaan myöntää näiden sääntöjen kolmannen (3) pykälän määräämällä tavalla. Hallitusmerkki on pronssinen 15 millimetriä leveä ansiomerkki, jonka jokainen hallituksen jäsen voi halutessaan lunastaa. Hallitusmerkki puetaan jäsennauhaan (30 mm) ja sitä kannetaan hallitusvuoden ajan nauhassa, mutta myöhemmin erillään. Kaikki ansiomerkit ovat muodoltaan yhteneviä Syrinxin lintulogon kanssa.

Syrinxin lipussa on vaalealla pohjalla Syrinxin lintulogo. Syrinxin lippua käytetään ainejärjestön tapahtumissa. Lipun käytöstä muissa tilaisuuksissa päättää Syrinxin hallitus.

12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamiseksi ja yhdistyksen purkamiseksi on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.